Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego oferujący dotacje na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

 

Najważniejszym założeniem programu jest ochrona środowiska naturalnego. Ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Bezpośrednio z tym założeniem wiąże się wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja, które są podstawą odpowiedzialnego i mądrego ogrzewania. Finalnym efektem ma być ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie szkodliwych pyłów trafiających do atmosfery.

W ramach Programu Czyste Powietrze można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Pompy ciepła to jedna z podstawowych technologii odnawialnych źródeł energii, które 75% energii czerpią z otoczenia, a pozostałe 25% z energii elektrycznej. Oznacza to, że z włożonego 1kW energii elektrycznej otrzymujemy zazwyczaj 4kW energii cieplnej. Pompy ciepła są najbardziej efektywnymi urządzeniami grzewczymi, zapewniają komfort, ekologię i opłacalność ekonomiczną.

Do ogrzewania budynków można zastosować różne rodzaje pomp ciepła:
-gruntowa pompa ciepła (z kolektorami pionowymi, poziomymi lub koszem energetycznym);
-powietrzna pompa ciepła,
które różnią się efektywnością grzania. Ze względu na dużą dostępność i łatwość montażu najczęściej stosowane są powietrzne pompy ciepła.

Dla kogo jest skierowany program?

Z Programu Czyste Powietrze może skorzystać:
-właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego;
-właściciel lub współwłaściciel wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest dochodu. Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
-uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł;
-uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Forma wsparcia

Wsparcie finansowe, które można otrzymać w programie jest przekazane w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Można ubiegać się o wsparcie również dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Intensywność dofinansowania

Koszty kwalifikowane, na które można uzyskać dotację z Programu Czyste Powietrze w przypadku pomp ciepła oraz ich wysokości, są przedstawione w poniżej tabeli. W kosztach montażu zawarte są również koszty demontażu. Dofinansowaniu podlegają tylko fabrycznie nowe urządzenia oraz komponenty instalacji, które są dopuszczone do obrotu i posiadają stosowne deklaracje zgodności. Poziomy dotacji są powiązane z efektem ekologicznym, czyli im wyższa klasa energetyczna pompy ciepła, tym wyższy poziom dofinansowania.

W przypadku, gdy przedsięwzięcie oprócz demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu obejmuje również przynajmniej jedno z poniższych działań:

-demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych);
-zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
-zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
-zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż);
-dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

wówczas kwoty maksymalne dofinansowania są wyższe i wynoszą: 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Nabór wniosków


Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym przez internet lub w urzędzie. Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku mieszkalnego.

Powrót