Budowa i zasada działania klimatyzatora.

01

Zasada działania klimatyzacji opiera się na procesie wymiany ciepła – ciepło pobierane jest z jednego miejsca i oddawane w drugim. Klimatyzator składa się z dwóch wymienników ciepła – parownika i skraplacza, sprężarki, zaworu rozprężnego, termoizolowanego orurowania z czynnikiem chłodniczym, łączącego wszystkie elementy instalacji w szczelnie zamknięty układ oraz dwóch wentylatorów wymuszających przepływ powietrza wokół wymienników.

02

Parownik umieszczony w jednostce wewnętrznej odbiera ciepło z pomieszczenia i przekazuje je czynnikowi chłodniczemu, który do parownika wpływa w postaci cieczy. Pod wpływem pobranego ciepła czynnik zmienia stan skupienia na gazowy i ochładza powierzchnię wymiennika, schładzając tym samym powietrze przepływające przez jednostkę, które następnie nawiewane jest do pomieszczenia. Czynnik chłodniczy w postaci gazu zostaje przetłoczony do sprężarki znajdującej się w jednostce zewnętrznej, gdzie zostaje poddany kompresji. Sprężony, gorący gaz przepływa następnie przez skraplacz, gdzie zostaje ochłodzony – przechodzi z powrotem w stan ciekły, oddając ciepło do powietrza zewnętrznego. Czynnik chłodniczy w postaci cieczy kierowany jest ponownie do parownika, przechodząc po drodze przez zawór rozprężny, gdzie zostaje zmniejszone jego ciśnienie.
W przypadku klimatyzatorów z funkcją ogrzewania, proces przenoszenia ciepła w układzie chłodniczym może zostać odwrócony – urządzenie działa wtedy na zasadzie powietrznej pompy ciepła.